Partner pożyczkowy
REGULAMIN SERWISU INTERNETOWEGO PARTNER-POZYCZKOWY.PL
§ 1. DEFINICJE
 1. Użyte w niniejszym regulaminie definicje oznaczają:
  1. Serwis: oznacza stronę internetową, której właścicielem jest Usługodawca. Serwis zbiera informacje na temat usług oraz produktów Partnerów, celem umożliwienia Usługobiorcy wyboru najkorzystniejszej dla niego oferty. Serwis dostępny jest pod adresem partner-pozyczkowy.pl;
  2. Regulamin: oznacza niniejszy regulamin. Regulamin określa wiążące zasady korzystania z Serwisu, prawa i obowiązki Usługobiorcy i Usługodawcy, usługi oferowane za pośrednictwem Serwisu, a także tryb postępowania reklamacyjnego.
  3. Usługodawca: oznacza spółkę COMPARER SP. Z O.O. z siedzibą w Chorzowie, ul. Tadeusza Kościuszki 63, (41-503 Chorzów), wpisaną przez Sąd Rejonowy Katowice-Wschód w Katowicach, Wydział VIII Gospodarczy – Krajowy Rejestr Sądowy pod numerem KRS 0000901600, NIP 6272772174, REGON 388967158, kapitał zakładowy 5.000,00 zł;
  4. Usługobiorca: oznacza osobę fizyczną posiadającą pełną zdolność do czynności prawnych, osobę prawną lub jednostkę organizacyjną nieposiadającą osobowości prawnej, której ustawa przyznaje zdolność prawną, która korzysta z Serwisu lub innych usług świadczonych przez Usługodawcę;
  5. Partner: oznacza spółkę Loando Direct sp. z o.o. z siedzibą w Warszawie, adres: Aleje Jerozolimskie 123A , KRS: 0000624003 który zawarła z Usługodawcą umowę na prezentację w Serwisie Platformy Obsługi Wniosków Pożyczkowych, będącej własnością Partnera;
  6. Platforma Obsługi Wniosków Pożyczkowych lub Platforma: oznacza kalkulator dostępny w Serwisie, służący w sposób przybliżony do wykazania wpływu wysokości kwoty pożyczki oraz okresu jej spłaty na wysokość miesięcznej raty. Wraz z Platformą dostępny jest formularz, służący wszczęciu procesu uzyskania pożyczki przez Usługobiorcę, a w szczególności oceny jego indywidualnej zdolności kredytowej. Po przeprowadzeniu tej oceny, Usługobiorca może uzyskać ofertę zawarcia pożyczki, zawierającą m.in. wysokość miesięcznej raty oraz całkowitych kosztów pożyczki.
  7. Newsletter: oznacza biuletyn informacyjny, wysyłany za pośrednictwem poczty elektronicznej, służący do stałej komunikacji pomiędzy Usługodawcą, a wybranymi Usługobiorcami, którzy zapisali się do listy mailingowej.
§ 2. POSTANOWIENIA OGÓLNE
 1. Przedmiotem Regulaminu jest określenie zasad korzystania z Serwisu.
 2. Korzystanie z Serwisu może się odbywać wyłącznie w sposób i na zasadach określonych w Regulaminie.
 3. Świadczenie przez Usługodawcę na rzecz Usługobiorcy usług odbywa się nieodpłatnie
 4. Funkcjonalność Serwisu dostępna jest bez konieczności uprzedniej rejestracji.
 5. Za pośrednictwem Serwisu Usługodawca świadczy na rzecz Usługobiorcy usługi polegające na możliwości korzystania z Platformy Obsługi Wniosków Pożyczkowych Partnera oraz Newslettera.
§ 3. WYMAGANIA TECHNICZNE
 1. Do korzystania z Serwisu, w tym do korzystania z funkcjonalności niezbędne jest niezbędne jest:
  1. urządzenie końcowe z dostępem do sieci Internet i przeglądarką internetową typu Google Chrome, Firefox, Safari itd.,
  2. włączona obsługa plików cookies.
§ 4. ZAWARCIE ORAZ ROZWIĄZANIE UMOWY O ŚWIADCZENIE USŁUG
 1. Rozpoczęcie korzystania z Serwisu oznacza akceptację postanowień Regulaminu.
 2. Usługobiorca może w dowolnym momencie zaprzestać z korzystania z Serwisu.
 3. Poprzez zamknięcie strony Serwisu umowa pomiędzy Usługodawcą, a Usługobiorcą o korzystanie z Serwisu ulega rozwiązaniu.
§ 5. OBOWIĄZKI USŁUGOBIORCY
 1. Zabronione jest dostarczanie przez Usługobiorcę treści o charakterze bezprawnym.
 2. Usługobiorca jest zobowiązany do korzystania z Serwisu w sposób zgodny z Regulaminem, przepisami powszechnie obowiązującego prawa, a także z zasady współżycia społecznego.
 3. Zabronione jest korzystanie z Serwisu przy wykorzystaniu narzędzi, których celem jest jego eksploatacja bez jednoczesnej obecności lub aktywności Usługobiorcy.
§ 6. ZASADY DZIAŁANIA PLATFORMY
 1. Celem Platformy jest stworzenie Usługobiorcy możliwości zapoznania się z orientacyjnymi zasadami udzielania pożyczek.
 2. Wstępne wyniki kalkulatora, dostępnego za pośrednictwem Platformy, tworzone są automatycznie, na podstawie wskazanych przez Usługobiorcę preferencji (np. kwota pożyczki, preferowany okres spłaty, a także rata miesięczna)
 3. Za pośrednictwem Serwisu nie ma możliwości zawarcia umowy pożyczki.
 4. Rezultaty Platformy, udostępniane pośrednictwem Serwisu, nie stanowią oferty w rozumieniu art. 66 § 1 Kodeksu cywilnego. Usługodawca nie ma żadnego wpływu na to czy Usługobiorca zawrze umowę pożyczki.
 5. Oferta pożyczki może zostać przedstawiona Usługobiorcy dopiero po przeprowadzeniu indywidualnej oceny zdolności kredytowej Usługobiorcy. Jakiekolwiek działania z tym związane odbywać się będą bez udziału Usługodawcy.
 6. Usługodawca nie ponosi odpowiedzialności za działania lub zaniechania Partnera, polegające m.in. na (1) ofercie otrzymanej przez Usługobiorcę, (2) sposobie przetwarzania danych osobowych przez Partnera, (3) sposobie wykonania zawartej z Usługobiorcą umowy.
 7. Usługodawca nie jest również stroną jakichkolwiek czynności faktycznych lub prawnych dokonywanych między Usługobiorcą, a Partnerem. Wszelkie roszczenia z tytułu zawartych z Partnerem umów, Usługobiorca powinien kierować bezpośrednio do Partnera.
§ 7. NEWSLETTER
 1. Za pośrednictwem Serwisu Usługobiorca może zapisać się na Newsletter, przygotowywany przez Usługodawcę.
 2. Zapis na Newsletter następuje po wypełnieniu formularza, dostępnego w Serwisie.
 3. Usługobiorca w każdej chwili może zrezygnować z chęci otrzymywania Newslettera.
 4. Otrzymywanie z Newslettera jest bezpłatne.
§ 8. KONTAKT Z USŁUGODAWCĄ
 1. Kontakt z Usługodawcą odbywa się poprzez:
  1. E-mail: kontakt@comparer.pl;
 2. Usługodawca pozostaje do dyspozycji Usługobiorcy w dni robocze, tj. od poniedziałku do piątku w godzinach 8:00 do 17:00. Czas oczekiwania na odpowiedź wynosi do 24 godzin roboczych, liczonych od chwili otrzymania wiadomości od Usługobiorcy.
§ 9. REKLAMACJE
 1. Usługobiorca może złożyć reklamacje dotyczącą działania Serwisu.
 2. Reklamacje składa się w formie elektronicznej na adres e-mail: kontakt@comparer.pl.
 3. Zgłoszenie reklamacyjne powinno zawierać dane identyfikacyjne Usługobiorcy, a także rzeczowy opis problemu.
 4. Usługodawca, w terminie 10 dni roboczych od dnia otrzymania reklamacji, zobowiązuje się ustosunkować do zgłoszenia reklamacyjnego.
§ 10. POZASĄDOWE SPOSOBY ROZPATRYWANIA REKLAMACJI I DOCHODZENIA ROSZCZEŃ
 1. Usługobiorca wyraża zgodę na poddanie ewentualnych sporów, mogących wyniknąć z tytułu działania Serwisu, na drodze postępowania mediacyjnego. Każdorazowo szczegóły takiego postępowania zostaną określone przez zainteresowane Strony.
 2. Usługobiorca, będący konsumentem w rozumieniu przepisów Kodeksu cywilnego, ma prawo do skorzystania jednego z następujących sposobów rozpatrywania reklamacji i dochodzenia roszczeń:
  1. zwrócenia się z wnioskiem o rozstrzygnięcie sporu do stałego polubownego sądu konsumenckiego,
  2. zwrócenia się z wnioskiem o wszczęcie postępowania mediacyjnego do inspektora Inspekcji Handlowej,
  3. zwrócenia się z wnioskiem o udzielenie pomocy prawnej przez powiatowego (miejskiego) rzecznika prawa konsumenta lub organizacji społecznej, do której statutowych zadań należy ochrona konsumentów.
 3. Szczegółowe informacje na temat pozasądowych sposobów rozpatrywania reklamacji i dochodzenia roszczeń, konsument znajdzie pod następującym linkiem: https://polubowne.uokik.gov.pl.
 4. Ponadto konsument może skorzystać z platformy ODR, dostępnej pod adresem http://ec.europa.eu/consumers/odr. Szczegółowe informacje na temat opisywanej platformy dostępne są pod adresem: https://www.uokik.gov.pl/ spory_konsumenckie_faq_platforma_odr .php.
§ 11. OCHRONA DANYCH OSOBOWYCH I PLIKI COOKIES
Zasady przetwarzania danych osobowych oraz wykorzystywania plików cookies zostały opisane w polityce prywatności dostępnej pod adresem: https://partner-pozyczkowy.pl/polityka-prywatnosci.
§ 11. PRAWO WŁASNOŚCI INTELEKTUALNEJ
 1. Prawa autorskie oraz prawa własności intelektualnej do Serwisu jako całości oraz jego poszczególnych elementów, w tym treści, grafik, utworów, wzorów i znaków dostępnych w jego ramach należą do Usługodawcy lub innych uprawnionych podmiotów trzecich (np. Partnera) i objęte są ochroną prawa autorskiego oraz innych przepisów powszechnie obowiązującego prawa.
 2. Usługodawca poucza niniejszym Usługobiorcę, że dalsze rozpowszechnianie utworów dostępnych w Serwisie bez zgody Usługodawcy lub innych uprawnionych podmiotów trzecich stanowi naruszenie praw autorskich i może skutkować odpowiedzialnością cywilną lub karną.
§ 13. ZMIANA REGULAMINU
 1. Usługodawca zastrzega sobie prawo do wprowadzenia zmian lub uzupełnień w Regulaminie.
 2. Nowelizacje Regulaminu wchodzą w życie z dniem ich publikacji w Serwisie.
§ 14. POSTANOWIENIA KOŃCOWE
 1. W sprawach nieuregulowanych Regulaminem mają zastosowanie obowiązujące w tym zakresie przepisy powszechnie obowiązującego prawo.
 2. Sądem właściwym do rozpatrywania sporów, które mogą powstać z tytułu korzystania z Serwisu jest sąd właściwości ogólnej.
Data wejścia w życie Regulaminu: 01.12.2022 r.
Ta strona używa plików cookie w celu usprawnienia i ułatwienia dostępu do serwisu oraz prowadzenia danych statystycznych. Dalsze korzystanie z tej witryny oznacza akceptację tego stanu rzeczy. Zobacz Politykę Prywatności